گزارشات نمایندگان

نمایندگان فروش محصولات می بایست فایل جدول گزارش مربطه را در ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل گزارش  آن از طریق فکس یا پست الکترونیک (ارسال فایل اسکن شده) به واحد فروش ارسال نمایند.

 - گزارشات به صورت تایپ شده تمکیل و پس از اطمینان از صحت مندرجات ارسال گردد.

  

 

گزارش عملکرد نماینده استان گزارش عملکرد نماینده استان