بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها)

بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها)
پژوهش حاضر با هدف بررسی روانشناختی آثار ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با روش پیمایشی انجام شد . جامعه آماری 722 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران (سها) در سال 1۳99 می باشد که 251 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روانشناختی آثار ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران )سها( با روش پیمایشی انجام شد . جامعه آماری ۷22 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران (سها) در سال 1۳99 می باشد که 251 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند . به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه نشانگان امنیت روانی استفاده شد؛پرسشنامه حاضر با توجه به شرایط بیماری کرونا مورد بازسازی قرار گرفت. و 5 متغیر شکایت جسمانی ،اضطراب ، افسردگی ، حساسیت میان فردی و وسواس فکری با صالحدید چند متخصص حوزه روانشناسی مورد اندازه گیری قرار گرفت . برای اندازه گیری پایایی و روایی پرسشنامه حاضر از روش آلفای کرونباخ و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. به صورتی که پایایی به دست آمده از محاسبه آلفای کرونباخ 8.0 به دست آمد و روایی پرسشنامه حاضر توسط ۶ متخصص در حوزه های روانشناسی و روانپزشکی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آمار توصیفی و محاسبه درصد نشان دادند که مولفه ی شکایت جسمانی با بیشترین فراوانی در سطح زیاد ۳8.55 درصد ، حساسیت میان فردی با 45.۳9 درصد و وسواس فکری با 8۶.۳۳ درصد بیشترین اختلال  را شامل شدند .

 

 

 

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید