اطلاعات تماس 
تلفن شرکت :                                   026-34996855-8
 مدیریت :

026-34996842
026-34996841

 بازرگانی :

026-34996844
026-34996843

 مالی :  026-34996845
مسئول فنی :  026-34996846
 شکایت مشتری:
 026-34996865
 تکنو دیالیز : 026-34996848
026-34996847
 فروش : 026-34996851
026-34996852
026-34996853
026-34996854
sales@soha1,ir
 دبیرخانه : 026-34996850
026-3476684
dabir@soha1.ir
 فکس : 026-34996840
026-34996850
 ایمیل : info@soha1.ir
 پیامک :  500091213578918
 آدرس :  کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1) 

آیکون نقشه گوگل مپ1

آدرس روی نقشه 

 کد پستی : 66596 -33651
 اینستاگرام سازمان تدارکات پزشکی :  mpo_helal@