اطلاعات تماس 
تلفن شرکت :                                   026-34766855-8
 مدیریت :

026-34766842
026-34766841

 بازرگانی :

026-34766844
026-34766843

 مالی :  026-34766845
مسئول فنی :  026-34766846
 صدای مشتری (24 ساعته):
 026-34766865
 تکنو دیالیز : 026-34766848
026-34766847
 فروش : 026-34766851
026-34766852
026-34766853
026-34766854
sales@soha1,ir
 دبیرخانه : 026-34766850
026-3476684
dabir@soha1.ir
 فکس : 026-34766840
026-34766850
 ایمیل : info@soha1.ir
 پیامک :  500091213578918
 آدرس :  کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1) 

آیکون نقشه گوگل مپ1

آدرس روی نقشه 

 کد پستی  66596 -33651