گواهی نامه ها

 

    
ISO 14001      2019-2020
 iso  18001 - small

 ISO 14001:2015

 OHSAS 18001:2007
 iso 13485 - small  ISO 9001 - 2019-2022
   
 ISO 13485:2022  ISO 9001:2015
 

 

ISO 45001      2019-2022

   ISO 45001:2018