تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / تکنودیالیز / راهنمای آلارم های خاص دستگاه دیالیز

عملکرد فوری در هنگام بروز آلارم توسط پرستار

 ردیف  آلارم دستگاه  اقدام مورد نیاز توسط پرستار
 1  F07 Conductivity  چک اورینگ های کاور بی بگ و در صورت نیاز تعویض اورینگ مربوطه
 2  F02 neg. pressure  چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
 3  F16 pos. Pressure  چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
 4  F20 pos. Pressure چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به 5 دقیقه در آب جوش و کلمپ مسیر ضد عفونی از پشت دستگاه
 5  F26 pos. Pressure  خاموش و روشن کردن دستگاه با کلید مشکی رنگ روی power