دانلود فیلم های آموزشی

 فیلم آموزش دستگاه دیالیز فرزنیوس 4008s Classic

مدرس : پرستار سها سرکار خانم احمدی

 کیفیت بالا  کیفیت پایین 
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش اول فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش اول فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش اول فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش اول
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش دوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش دوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش دوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش دوم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش سوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش سوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش سوم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش سوم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش چهارم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش چهارم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش چهارم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش چهارم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش پنجم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش پنجم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش پنجم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش پنجم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش ششم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش ششم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش ششم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش ششم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش هفتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش هفتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش هفتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش هفتم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش هشتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش هشتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش هشتم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش هشتم
فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش نهم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S - بخش نهم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S  بخش نهم فیلم آموزش دستگاه دیالیز 4008S بخش نهم
نحوه نصب ست دیالیز روی دستگاه فرزنیوس