ارائه خدمات دیالیز

شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران آمادگی ارائه خدمات زیر را دارد :


1- مشاوره رایگان در طراحی و ساخت مراکز دیالیز مدرن

2-برگزاری دوره های آموزشی پرستاری دیالیز و اپراتوری دستگاه ه

3- مشاوره رایگان در زمینه تجهیز مراکز دیالیز مدرن

4- مشاوره رایگان در تجهیز لوازم سرمایه ای مراکز دیالیز مدرن

5- مشاوره رایگان در تامین کلیه لوازم مصرفی و نیمه مصرفی دیالیز  

6- اداره و مدیریت درمان مراکز دیالیز در قالب قرارداد های پیمانکاری

7-اجرای طرح تعویض دستگاه های دیالیز فرسوده فرزنیوس با دستگاه های نو