فیلم های آموزش دستگاه دیالیز فرزنیوس 4008s Classic

 

عناوین    ویدیو 
قسمت اول - آشنایی با قسمت های ظاهری دستگاه دیالیز فرزنیوس
 
قسمت دوم - آشنایی با فیلتر دیاسیف ، ماژول پمپ خون و نحوه عملکرد آنها  
قسمت سوم - آشنایی با ماژول هپارین و نحوه عملکرد آن 
قسمت چهارم - آشنایی با ماژول ونوس ، صافی های دیالیز و Setup دستگاه قبل از وصل کردن بیمار  
قسمت پنجم - محلول دیالیز تولید شده توسط دستگاه و اصول ترکیبی و عملکرد آن
قسمت ششم - نحوه تنظیم فلو دستگاه دیالیز   
قسمت هفتم - انواع پروفایل ها (بخش 1)  
قسمت هشتم - انواع پروفایل ها (بخش 2)
قسمت نهم - منو های اپراتوری دستگاه -آلارم ها و نحوه رفع عیب آن 

ویدیو های آموزشی