استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)

کاتالوگ ها

 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008
 Catalog Fresenius 5008S NEW Catalog Fresenius 5008S NEW
 بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 ONLINE HDF-pocket ONLINE HDF-pocket
 

کاتالوگ محصولات شرکت
 کاتالوگ محصولات شرکتکاتالوگ محصولات شرکت

عملکرد فوری در هنگام بروز آلارم توسط پرستار

 ردیف  آلارم دستگاه  اقدام مورد نیاز توسط پرستار
 1  F07 Conductivity  چک اورینگ های کاور بی بگ و در صورت نیاز تعویض اورینگ مربوطه
 2  F02 neg. pressure  چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
 3  F16 pos. Pressure  چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
 4  F20 pos. Pressure چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به 5 دقیقه در آب جوش و کلمپ مسیر ضد عفونی از پشت دستگاه
 5  F26 pos. Pressure  خاموش و روشن کردن دستگاه با کلید مشکی رنگ روی power