منابع آزمون استخدامی
منابع عمومی آزمون استخدامی
نقش پلیمر ها در صنعت تجهیزات پزشکی
نقش پلیمرها در صنعت تجهیزات پزشکی بسیار مهم است. پلیمرها به عنوان مواد اصلی در ساخت تجهیزات پزشکی مانند ملزومات مصرفی بیمارستانی، کاتترها، پروتز ها، شیشه های عینک، سرنگ ، صافی دیالیز، دستکش های پزشکی و غیره به کار می‌روند.
نقش قالبها و ماشینهای تزریق پلاستیک در صنعت تولید تجهیزات پزشکی
قالبها و ماشینهای تزریق پلاستیک در تولید تجهیزات پزشکی بسیار مهم هستند. این تجهیزات شامل انواع مختلفی از محصولات پزشکی مانند سوزن های تزریق، کاتترها، لوله های خون گیری ، بطری های دارویی و غیره هستند.
انواع بیماری های مزمن کلیه
انواع بیماری های مزمن کلیه آشنا شوید بیماری های مزمن کلیوی، گروهی از بیماری هایی هستند که با آسیب دیدگی و کاهش عملکرد کلیه ها در طول زمان همراه هستند.
بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها)
پژوهش حاضر با هدف بررسی روانشناختی آثار ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با روش پیمایشی انجام شد . جامعه آماری 722 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران (سها) در سال 1۳99 می باشد که 251 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .
افزایش فشارخون
فشاری که توسط جریان خون به قسمت داخلی سرخرگ ها وارد می شودرا فشار خون می نامند. سرخرگ ها عروقی هستند که خون پمپ شده از قلب را به بافت های مختلف بدن می رسانند. مقدار فشار خون هر فرد با دو مقدار یا عدد گزارش می شود فشار خون سیستولی که گویای فشار ایجاد شده توسط پمپ قلب است و فشار خون دیاستولی که فشار خون وارد شده بر سرخرگ ها را بین دو ضربان قلب نشان می دهد.