بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها)
پژوهش حاضر با هدف بررسی روانشناختی آثار ویروس کووید 19 بر کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با روش پیمایشی انجام شد . جامعه آماری 722 نفر از کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران (سها) در سال 1۳99 می باشد که 251 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .
افزایش فشارخون
فشاری که توسط جریان خون به قسمت داخلی سرخرگ ها وارد می شودرا فشار خون می نامند. سرخرگ ها عروقی هستند که خون پمپ شده از قلب را به بافت های مختلف بدن می رسانند. مقدار فشار خون هر فرد با دو مقدار یا عدد گزارش می شود فشار خون سیستولی که گویای فشار ایجاد شده توسط پمپ قلب است و فشار خون دیاستولی که فشار خون وارد شده بر سرخرگ ها را بین دو ضربان قلب نشان می دهد.