تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / تکنودیالیز / دانلود دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

دانلود دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)

کاتالوگ ها

 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008
 Catalog Fresenius 5008S NEW Catalog Fresenius 5008S NEW
 بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 ONLINE HDF-pocket ONLINE HDF-pocket

متفرقه

 گواهی ارزش افزوده دائمی گواهی ارزش افزوده دائمی
 محاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی محاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 آخرین قیمت خدمات پس ازفروش مندرج در سایت اداره کل تجهیزات آخرین قیمت خدمات پس ازفروش مندرج در سایت اداره کل تجهیزات

کاتالوگ محصولات شرکت
 کاتالوگ محصولات شرکت کاتالوگ محصولات شرکت
اطلاعیه
 اطلاعیه شماره 156 قابل توجه مراکز درمانی طرف قرارداد اطلاعیه شماره 156 قابل توجه مراکز درمانی طرف قرارداد
 محاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی محاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی